About Me

My photo
A citizen of a new big country Azad Hind Desh (India + Pakistan + Bangladesh).

Monday, August 2, 2010

Sabka Malik Ek.

Bang bhang ko kar do sang,
Bharat – Pak bhi ek hi ang.

Hindu-Kush se Hind Mahasagar,
Azad Hind ka ek hi 'Gagar'.

Bhashao ka bhed mita do,
Prem ki bhasha sabko parha do.

Hindu-Muslim-Sikh-Ishai,
Ye sab bhed hamne hai banai.

Ishwar ne Inshan banaya,
Daya-raham hi dharm bataya.

Sachchai par chalte jana,
Asan ho jaye Allah ko pana,

Jehan me jehad macha do,
Irshya-dwesh ko mar bhaga do.

Dil saf kar ban jao nek,
Mahsus karoge 'Sabka Malik Ek'.


-Ghulam Kundanam,
Citizen of Azad Hind Desh
(India+Pakistan+Bangladesh)

Email : Ghulam.kundanam@gmail.com
Blog - http://www.ghulamkundanam.blogspot.com/
FaceBook:- http://en-gb.facebook.com/people/Ghulam-Kundanam/100001040727520
Twitter :- http://twitter.com/ghulamkundanam

No comments:

Post a Comment